ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ | 留言板

2 Comments

  1. ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

发表评论