ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ|手机版

 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ 2345ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠭᠦ᠋ ᠬᠧ》 Google chrome ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ᠂ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ 15354881618

ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ  15354881618 、

QQ:3335248332 ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ᠄《ᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋》ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ2345ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠭᠦ᠋ ᠬᠧ》 Google chrome ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ   ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂→ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠭᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂→ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂→ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ( http://www.qiyanwang.com/) ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 
 

阅览内蒙古启言蒙汉语综合信息网(http://www.qiyanwang.com/)最佳使用方法

阅览内蒙古启言蒙汉语综合信息网(http://www.qiyanwang.com/)有些网友需要在手机或电脑里,下载并安装2345王牌(或Google-chrome谷歌)浏览器,效果最佳。

或可来电咨询:15354881618

微信: 15354881618

QQ:3335248332

浏览器下载方法如图所示:在百度上“搜索一下”里搜索→2345王牌(或Google-chrome谷歌)浏览器→点击下载→自动安装完成→设置在桌面上,→打开输入“内蒙古启言蒙汉语综合信息网(或http://www.qiyanwang.com/)即可。

 
 

发表评论