ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ:ᠲᠦ᠋ ᠰᠧᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ···锡盟镶黄旗:出售2010年途胜

 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ:ᠲᠦ᠋ ᠰᠧᠨ 2.0ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 2010ᠤᠨ ᠤ ᠲᠦ᠋ ᠰᠧᠨ 2.0ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13947983106

锡盟镶黄旗:出售2010年途胜

锡盟镶黄旗:出售2010年途胜,顶配,2.0 、自动,里程9.1万公里,车况精品,手续到2017年,部分款还可以办贷款。

电话:13947983106、

 
 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged , .