ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠢᠯ》我国的“冷极”

 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠢᠯ》

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠬᠰᠢ 40 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ 52.6 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃

我国最寒冷的地方

“越冷越向北,越冷越热情。”在-40℃的极寒天气中赏雪景、滑爬犁……近日记者在内蒙古大兴安岭林区的冰天雪地中感受到热情和严寒之下的生机。

这里有记录的最低气温达到-52.6℃,是我国的“冷极”之一。在呵气成冰的季节,不冻河、火山温泉以及林区特有的民族风情,为大兴安岭的隆冬注入了暖意和生机。(记者 吴 勇摄影报道)

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged , .