ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ···蒙古驻华使馆举办北京蒙古学学者新春见面会

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ  ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ

蒙古驻华使馆举办北京

蒙古学学者新春见面会

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .