ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠄ ᠡᠤᠤ ᠳᠢA6Lᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ呼和浩特:樊先生出售奥迪A6L轿车

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠄ ᠡᠤᠤ ᠳᠢA6Lᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ :ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 08ᠤᠨ ᠤ ᠡᠤᠤ ᠳᠢA6Lᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ 14.5 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠤᠤᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ 46.88᠂ 9ᠳᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13087123704

呼和浩特:樊先生出售奥迪A6L轿车

呼和浩特:樊先生出售奥迪轿车,08款,A6L,V6发动机,2.4批量,08年11月上户,蒙A牌照,车况良好,行驶9万多公里。

当时买车价格46.88万,现资金周转,卖14.5万。

联系电话:13087123704

 
 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .