ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ···十三届冬运会包头市青年女子冰壶队首日比赛一胜一负

 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠸᠶᠤᠷᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠸᠶᠤᠷᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 10᠄1 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

十三届冬运会包头市青年女子冰壶队首日比赛一胜一负

第十三届全国冬季运动会的冰壶项目于2016年1月19日在新疆冰上运动中心冰壶馆开赛,共有来自全国的18支代表队170余名运动员参加5个项目的比赛,其中包头,鄂尔多斯,哈尔滨,上海和乌鲁木齐5支队伍角逐青年女子组的奖牌。

冰壶历来是冬季运动会上的一大看点,而青年组冰壶比赛是首次出现。李悦溢,赵芮伊,张丽君,张弛月和张澜夕五名运动员代表包头市参加了比赛,在首场的单循环赛中与吉林队相遇,前四局的比赛包头队领先了1分,在随后第五局的比赛中被追平,而后又误失2分告负。但是在第二场与上海队的比赛中,以10:1的绝对优势完胜对手。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .