ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ 呼和浩特市博物馆(新馆)即将开门迎客

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠤ᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃

呼和浩特市博物馆-新馆即将迎客

“呼和浩特市博物馆(新馆)展陈主题已确定为蒙元历史文化展,展出内容将突出反映内蒙古草原文化特色。”目前正在闭馆施工的呼和浩特市博物馆(新馆)将于5月1日正式开馆。

呼和浩特市博物馆(新馆)原为内蒙古博物馆旧馆,该博物馆改造工程计划在3月25日前交工,5月1日正式开馆并按规划展出。

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .