ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃新鲜牧区羊肉

新鲜牧区羊肉

需要新鲜牧区羊肉的联系 18847920838 13847906880
Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged .