ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠥᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠯᠭᠡ内蒙古绿色农畜产品博览会

内蒙古绿色农畜产品博览会

第三届内蒙古绿色农畜产品博览会于2015年8月6日在呼和浩特市内蒙古会展中心召开
Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged .