ᠠᠤᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠥ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ智能饮羊池

ᠠᠤᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠥ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠥ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠤᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠥ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠡᠭᠥᠳᠪᠡ᠃

采访发明了智能饮羊池的正镶白旗牧民阿拉腾格日勒。

采访发明了智能饮羊池的正镶白旗牧民阿拉腾格日勒。
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .