ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠥᠯᠡᠬᠥ 打草、卖草、租草场、往外包草场、打草工

打草、卖草、租草场、往外包草场、打草工

为迎接打草季节的到来,现关于打草、卖草、租草场、往外包草场、打草工 联系电话;15847993316

ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠥᠯᠡᠬᠥ

ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠥᠯᠡᠬᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ 15847993316
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .