ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ镜头捕捉令人震撼的冰岛瀑布美景

 
 
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ
 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .