ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ···赤峰:专业教师一对一辅导···

 

赤峰:专业教师一对一辅导

赤峰:专业教师,作文专业辅导,小学语文数学一对一辅导,寒假作业辅导,练字指导。

招生范围:赤峰松山区(上门补课或来家里补均可)

联系电话:13451338668

 
 
 
Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .