ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 158 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ···呼和浩特:出售金桥开发区边防家园158平米楼房,

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 158 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

᠂ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15847118781

呼和浩特:出售金桥开发区边防家园158平米楼房,

呼和浩特:出售金桥开发区边防家园24号楼2单元4楼东户158平米,3室,2厅,两卫,价格面谈。联系电话:15847118781请朋友们多多转发。

 
 
 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .