ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ᠤᠷᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ 130 ᠰᠢᠨᠡᠪᠳᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ···呼和浩特:出售上下铺九成新,

 

呼和浩特:出售上下铺九成新,

呼和浩特:出售上下铺九成新,带褥子枕头130一套不讲价,诚心购买的请致电:15754809601

 
 
 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .