ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ᠄ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋᠂ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ···呼和浩特:出售自家奶牛——肉牛

 

呼和浩特:出售自家奶牛——肉牛

出售自家奶牛——肉牛,需要的联系电话:13214086772

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .