ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 80——100 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ···本人想在呼市求购房屋一套,能按揭贷款

 
 

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 80——100 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ 80——100 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15047785082

呼和浩特:本人想在呼市求购房屋一套,能按揭贷款

本人想在呼市求购房屋一套,能按揭贷款,每月打、零首付或超低首付、80~100平米左右、最好是装修好的、北二环附近最佳、金川好位置也可。

电话微信同号:15047785082。

 
 
 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .