ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ 《ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ》 ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡ···电视剧《忽必烈》将在正蓝旗拍摄

 
 

ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ 《ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ》 ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ 《ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ》 ᠶᠢ 80 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠬ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠦ‍ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

电视剧《忽必烈》将在正蓝旗拍摄

电视剧《忽必烈》将在正蓝旗拍摄 著名导演吴子牛执筒。

记者从锡林郭勒盟正蓝旗旗委宣传部获悉,由央视一套热播的48集电视剧《历史转折中的邓小平》的导演吴子牛执导的50集电视剧《忽必烈》将在正蓝旗拍摄。目前剧组人员已入驻正蓝旗,开始搭建外景场地,制作道具、招聘演员等前期工作,正蓝旗已成立协调小组配合拍摄,预计2015年1月中旬开拍,拍摄期约半年,明年7月份封镜。

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .