ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠ··· 内蒙古专家拟花5年时间抢救蒙古文《大藏经》

 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ

《ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ 28 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠄ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 2020 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠍ ᠦᠨ ᠨᠡᠩ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠍ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠍ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ 2020 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 

内蒙古专家拟5年抢救蒙古文《大藏经》

中新网呼和浩特12月28日电 (乌瑶董乐)“这不仅有利于中国蒙古学、藏学学科的建设,而且对世界范围内的蒙古学和藏学的深入研究将起到非常积极的作用。”28日,记者见到胡日查教授时,他正在一书更比一书高的书桌前埋头工作。

胡日查是内蒙古师范大学蒙古历史文化所所长,也是资深的少数民族史研究者。当前他有一项新任务:在2020年底前,率领研究团队创建更加完整的蒙古文《大藏经》文献资料库。

蒙古文《大藏经》是《中华大藏经》的蒙古文版,它既是佛书,又是涉及哲学、历史、医药等众多领域的古代百科全书。蒙古文《大藏经》有蒙古文《甘珠尔》和蒙古文《丹珠尔》两部分,是至今保存的蒙古族各种文献中篇幅最大的一部,为蒙古佛教典籍的总集,蒙古佛教文化的百科全书。

据了解,蒙古文《丹珠尔》只有一种版本,目前世界上仅存三套,均残缺不全,建立更加完整的蒙古文《大藏经》体系已急如燃眉。

记者了解到,现存蒙古文《大藏经》各种版本除主要收藏于内蒙古、北京、青海、西藏等地图书馆和蒙古、俄罗斯、日本等国图书馆之外,其余更多的残本、残片散落在古寺旧庙和老喇嘛手中。

据胡日查介绍,该项目有两项任务,一是创建蒙古文《大藏经》文献资料库,二是建构蒙古文《大藏经》文化价值体系的理论框架。该项目明年开始,预计2020年完成。

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged , .