ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠤ ᠨᠸᠲ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ赶着牛羊上“天猫”的牧民拿到返利

 

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠤ ᠨᠸᠲ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠤ ᠨᠸᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ 2 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 34 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ 8743 ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤ 48.76 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠲᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠤ ᠨᠸᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠸᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ》《ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ》 ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂

赶着牛羊上“天猫”的牧民拿到返利

12月23日,苏尼特左旗牧民收到意外“奖励”:天猫给牧民每斤羊肉返利2元,现场给该旗34户牧民发放48.76万元。

苏尼特左旗自去年在天猫商城上成功开通“苏尼特羊肉专营店”以来,当地牧民积极转变观念和经营方式,通过耳标和二维码可溯源的苏尼特羊肉受到了全国消费者的青睐,牧民的收入得到明显提高。

苏尼特左旗开通了京东“放心食品专营店”“淘宝店”,让消费者和生产者直接对接,使具有身份标识的苏尼特羊肉真正实现优质优价。(赵双喜)

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged , .