79 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ···79名运动员入住武川训练基地标志着我区冬训开始

 

79 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠦᠴᠤᠭᠡᠳᠤᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠰᠢ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠶᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 14 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 25 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ 40 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠠ᠃

ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠰᠢ᠂ ᠡᡁᠧᠨᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠶᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠡᠳᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠳᠤᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠡᠳᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

79名运动员入住武川训练基地标志着我区冬训开始

近日,记者从内蒙古体育局获悉:近日陆续已有河南省中长跑队共14人到达武川基地、内蒙古田柔武中心竞走队25人到达武川基地、内蒙古摔拳跆举中心组织的自由跤集训共计40人到达武川训练基地。自基地成立以来,河南省中长跑队是首个冬季到武川训练基地训练的外地田径队,今年也是基地首次冬季接待田径类项目。

为更好的做好冬训接待工作,武川基地进行了大量维修改造工程:为运动员1号公寓更换了床、床垫、柜子、椅子等;为摔柔馆更换了更为节能和明亮的LED灯具;维修食堂大灶并为食堂加盖了更衣室和休息室,使食堂能更好的做好食品安全卫生工作。在硬件改造的同时,职工们结合自身特长和今年一年的工作经验,认真做好个人工作总结,展开批评与自我批评,为更好的做好今后的工作打下坚实的基础。

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .