ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ··· 今年召回的缺陷汽车 创历年最高···

 

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠡᠢ

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 76 ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ 226 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠡᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ 554.85 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ 29%᠂ 17%᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 270 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 809.80 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 134 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 441.08 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 181 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 279.48 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

 

今年召回的缺陷汽车 创历年最高

调查显示,截止到12月18日,共有76家企业开展了226次召回,涉及缺陷汽车554.85万辆,召回次数教去年同期增长29%,数量较去年同期增长17%,创历史最高。汽车企业受质检总局缺陷调查影响共实施召回活动81次,较去年同期增长170%,涉及缺陷汽车352.23万辆,较去年同期增长18%,占全部召回数量的64%。

从召回涉及的汽车总数来看,发动机总成召回最多,共召回270次,涉及数量809.80万辆;其次是气囊和安全带总成,共召回134次,涉及数量441.08万辆;再次是电气设备总成,共召回181次,涉及数量279.48万辆。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .