ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ··· 冷空气将袭内蒙古大部分地区 注意防寒保暖

 

ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠡᠷᠡᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ18 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 21 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 4 - 5 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ 3 - 4 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ  4 - 5ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ4 ᠼᠧᠯᠰ ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ 4 - 6 ᠼᠧᠯᠰ ᠭ᠍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ !

冷空气将袭内蒙古大部分地区 注意防寒保暖

昨日,自治区气象局发布消息,12月21日起,冷空气将再度来袭,届时内蒙古大部分地区气温将有所下降,中东部部分地区还会出现大风雨雪天气,公众需注意防寒保暖。

受冷空气影响,12月21日起,内蒙古中部偏南地区、东北部偏西地区有小雪,东部地区4、5级西南风,其余地区3、4级偏西风转4、5级西北风。东部地区气温下降4摄氏度左右,中西部地区气温下降4~6摄氏度。望广大农牧民朋友尽早备足饲料牧草,加强人畜防寒保暖工作。

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .