ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠄ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ  ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ···呼和浩特:求租团结小区房子一套···

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠄ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ  ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠄ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ  ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂

1000-1400 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠥᠷᠢᠨ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 18847144330

呼和浩特:求租团结小区房子一套

呼和浩特:求租团结小区房子一套, 要求两室一厅, 家具齐全, 有宽带 、热水器、 楼层低一些 。房租在1000-1400之间,租金最好按季度付 。

联系电话:18847144330

 
 
 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .