ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ···内蒙古摔跤手全国冠军赛摘1金2银3铜

 

ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ 6 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ

12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ12 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠳ 1 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ 2 ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 70 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠭᠡᠵᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 125 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠠ 97 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ  ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠤᠶᠥᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠯᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠤᠳᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 61 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ᠂ 125 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠪᠠ 86 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ (ᠠᠮᠦᠷᠬᠦᠦ)

内蒙古摔跤手全国冠军赛摘1金2银3铜

12月12日,2015年男子自由式摔跤冠军赛在海南结束,内蒙古摔跤手再次满载而归,获得1金2银3铜的好成绩。

据了解,在70公斤级争夺中,我区运动员孟和吉干一路披荆斩棘获得金牌;刚获得过哈萨尔年度总冠军的阿拉坦苏合则在本次比赛中斩获125公斤级银牌,队友查干扎那获得97公斤级银牌;运动员维勒苏、乌仁毕力格、阿拉坦嘎伊力达分别摘取61公斤级、125公斤级和86公斤级铜牌。除此之外,内蒙古运动员海日、乌云毕力格和木仁还分别获得65公斤级、125公斤级以及97公斤级第五名。  

对此,内蒙古男子摔跤队领队那顺说:“队员们所取得的成绩来之不易,这与他们平日的艰苦训练是分不开的。”(记者 牛天甲)

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .