ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ :ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ······国家大剧院“公众开放日艺术节”打造艺术盛会

 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ: ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ······

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠩ) ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ》 22 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ 8 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠬ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠸᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 《ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ》 ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 8 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ 6900 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ 649 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ᠂ 22 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠱᠤᠬ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠡᠴᠡ

 

国家大剧院“公众开放日艺术节”打造艺术盛会

新华网北京12月15日电(记者闫祥岭)记者15日从国家大剧院获悉,一年一度的国家大剧院“公众开放日艺术节”将于22日开幕,今年的艺术节适逢国家大剧院开幕运营8周年,大剧院将以多彩的活动打造艺术盛会。

开放日当天大剧院仍然“免费不免票”,所有观众需凭票入场,大剧院不会现场发票。大剧院将通过古典音乐频道和多家网络媒体对公众开放日进行转播。

据了解,“人民性、艺术性、国际性”是国家大剧院的立院宗旨。过去8年时间,国家大剧院上演了约6900场商业演出,649家中外艺术团体、22万余人次艺术家在此登台,打造出新春、夏季、秋季三大演出季,以及一系列主题艺术节。今年更是首次推出了国际戏剧季,由国家大剧院运营管理的北京喜剧院正式开幕。

 
 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .