ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ······呼和浩特:急转蔬菜水果店位于小区门口店面······

 

呼和浩特:急转蔬菜水果店位于小区门口店面

呼和浩特:急转蔬菜水果店位于小区门口店面。

电话:15661294735

 
 
 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .