ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄:14ᠤᠨ ᠤ 7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ···锡林郭勒市: 出售14年七月份的,北汽幻速s3,

 
 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄:2014ᠤᠨ ᠤ 7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ北汽幻速s3 ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ᠄:2014ᠤᠨ ᠤ 7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ北汽幻速s3 ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 15249505178

锡林郭勒市:出售14年七月份的,北汽幻速s3,

锡林郭勒市:出售14年七月份的,北汽幻速s3,无事故,联系电话

 
 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .