ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠳᠡᠬᠡᠨ 20ᠳᠦᠬᠦᠷᠢ······阿拉善盟:出售塔木苏苏木正宗牧区羊肉·····

 

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠳᠡᠬᠡᠨ 20ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 15248806128

阿拉善盟:出售塔木苏苏木正宗牧区羊肉

阿拉善盟:出售塔木苏苏木正宗牧区羊肉,20元/斤,可送到巴音。

联系电话:15248806128

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .