《ᠲᠦ᠋ ᠶᠸᠤ ᠶᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ···屠呦呦授权传记《屠呦呦传》全国首发

 
 
ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠡᠴᠡ

《ᠲᠦ᠋ ᠶᠸᠤ ᠶᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

《ᠲᠦ᠋ ᠶᠸᠤ ᠶᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠱᠢ ᠵᠢᠩ ᠨᠠᠨ) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ《ᠲᠦ᠋ ᠶᠸᠤ ᠶᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦ᠋ ᠶᠸᠤ ᠶᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ

屠呦呦授权传记《屠呦呦传》全国首发

据新华网 经屠呦呦授权,人民出版社与中国中医科学院共同组织编写的《屠呦呦传》已由人民出版社出版,即日起在全国新华书店正式发行。该书日文、阿文版出版签约仪式于12月10日在京举行,并同时启动了该书维文、藏文版出版工作。

《屠呦呦传》是第一部全面完整记录屠呦呦女士人生经历的传记,分“呦呦初鸣”“向医而行”“矢志寻蒿”等6个部分。

 
 
 
Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .