ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 670 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ 670万元盟长预备金下拨到锡林郭勒盟受灾旗县

 
 

ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 670 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ 6 ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ 670 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠤ(ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ 《ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ》ᠨᠸᠲ ᠡᠴᠡ)

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 6.6 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠤᠨ 30 ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ 45 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ 625 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ᠂ 24 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ 600 ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ 280 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ᠂ 207 ᠪᠠ 308 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ 101 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠴᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠫᠦᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ 8 ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 10 ᠮᠢᠯᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠨ 13 ᠮᠢᠯᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢᠳ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ 3-6 ᠮᠢᠯᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ(ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ 《ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ》ᠨᠸᠲ ᠡᠴᠡ)

 
 
 
 

670万元盟长预备金下拨到锡林郭勒盟受灾旗县

据锡林郭勒盟气象局数据显示,入冬以来,锡盟地区先后出现6次大范围强降雪、降温和大风天气过程。

近日,锡盟行政公署发布灾情通报显示,持续强降雪已导致锡盟6.6万平方公里受灾,占总面积的30%以上,涉及45个苏木乡镇、625个嘎查村、24万农牧民,受灾牲畜近280万头只,受损棚圈和温室600多处。其中正镶白旗和西乌珠穆沁旗受灾严重,

据介绍,锡张高速,国道207线、308线,省道101线等国省干线及县乡公路发生雪阻;座冬雪提前形成,草原基本被积雪覆盖;正蓝旗、太仆寺旗、多伦县、锡林浩特市、阿巴嘎旗、镶黄旗、乌拉盖管理区和东乌珠穆沁旗8个地区积雪深度超过10厘米,最深处达到13厘米,也形成了不同程度的灾情;苏尼特左旗、苏尼特右旗和二连浩特市3个地区积雪深度为3至6厘米。

灾情发生后,锡盟财政将盟长预备金670万元全部下拨到受灾旗县。(记者 张昊文)

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .