ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ··· 锡林郭勒:现正蓝旗有一家旅行社有限责任公司要转让

 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ 2009ᠤᠨ ᠳᠤ 30ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15048902220

锡林郭勒:现正蓝旗有一家旅行社有限责任公司要转让

锡林郭勒:现正蓝旗有一家旅行社有限责任公司要转让,公司成立于2009年,注册资金三十万,有十万多的保证金,公司无任何债权债务问题,因家里有急事现将营业中的旅行社要忍痛割爱转让了。蓝旗旅游业发展前景还是很客观的,懂行的,想从事旅游的老板可以联系我:1504890222

 
 
 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .