ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 2016ᠤᠨ ᠤ  1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠡᠴᠡ······内蒙古蒙古人都可以参加

 

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 2016ᠤᠨ ᠤ  1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

 
 

内蒙古蒙古人都可以参加

内蒙古蒙古人都可以参加:牧民歌手歌唱比赛报名时间2015年12月6日之12月28日!2016年1月1日正式开始比赛

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .