ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 7ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠷᠦᠢ ᠹᠧᠩ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠤ ····呼和浩特:本人求购瑞风商务车一辆七座八座都行

 

呼和浩特:本人求购瑞风商务车一辆七座八座都行

呼和浩特:本人求购瑞风商务车一辆七座八座都行,车况一定要好᠃电话:15947514429 求转发,谢谢

 
 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场 and tagged .