ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ  ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ··· 呼和浩特:急租海亮公寓一套·····

 

ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ  ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠮᠡᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ  ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13296967070

呼和浩特:急租海亮公寓一套。

呼和浩特:急租海亮公寓一套。价格2万左右,要求:阳面,无家居也可以,一人住。

电话:13296967070

 
 
 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged , .