ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠳᠠᠪᠠ 遇暴风雪受阻的越野车被救

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠳᠠᠪᠠ 3 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠᠠᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠺᠯᠦ᠋ᠹ ᠦᠨ 8 ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .