ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠤᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ·····呼和浩特:本人有一批新的咖啡机便宜出售·····

 

呼和浩特:本人有一批新的咖啡机便宜出售

呼和浩特:本人有一批新的咖啡机便宜出售,有需要速速联系15184716286

 
 
 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .