ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ 内蒙古拳击手在全国最高级别赛事上夺冠

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ 2015ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠂ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠬᠡ 29ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ 184ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠂ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠮᠦᠷᠤᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 69ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠨ᠂ᠬᠠᠨ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ 81ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃

内蒙古拳击手在全国最高级别赛事上夺冠

内蒙古拳击手在全国最高级别赛事上夺冠 2015-12-01 08:26 来源: 《内蒙古日报》 日前,2015年“九江杯”全国男子拳击冠军赛在河北迁安举行。来自山东、内蒙古、北京等全国各地的29支代表队的184名运动员参赛,作为全国最高级别的拳击赛事,各队参赛选手均是2015年全国男子拳击锦标赛各级别前5名的运动员。   经过激烈角逐,内蒙古拳击队运动员胡日查毕力格获得69公斤级冠军,韩志远获得81公斤级季军。已经取得巴西奥运会参赛资格的APB职业拳击世界冠军49公斤级吕斌、56公斤级张家玮也分别代表解放军队和广东队参赛,本次比赛异常激烈,看点不断
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .