《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ“金马奖”揭晓

《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ

《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ 52 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ》 ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠸᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦ᠂ ᠹᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠭᠠᠩ 《ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠫᠤᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠰᠢᠨ《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋  ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠾᠸᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠠᠢ
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .