ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠄ 07ᠤᠨ ᠤ ᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ···赤峰:出售07年的奇瑞一手开,2万元整······

 
 
 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠄ 07ᠤᠨ ᠤ ᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 

ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄07ᠤᠨ ᠤ ᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 

2016ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13947652489

赤峰:出售07年的奇瑞一手开,车况好!

赤峰:出售07年的奇瑞一手开,车况好!车保险审车到2016年价格2万元整!

联系电话:13947652489.13848878031

 
 
 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .