ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ·······锡林郭勒盟东乌旗有农运车,可以跑长短途拉货或者牲畜

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄ 15548370454

锡林郭勒盟东乌旗有农运车,可以跑长短途拉货或者牲畜

锡林郭勒盟东乌旗有农运车,带羊架子,可以跑长短途,如果有需要拉东西或者牲畜的,请与我联系:15548370454

 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .