ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ :4S᠋ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠲᠠ ······呼和浩特:想用4S店两台顶账车置换一套呼市楼房

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ :4S᠋ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 4S᠋ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ(ᠨᠠ ᡁᠢ ᠵᠢᠶᠸ 5᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ 17.58; ᠵᠢᠢ ᠯᠢGX7 ᠦᠨ᠎ᠡ 11.99 ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ) ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠲᠠᠳᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15147142000

呼和浩特:想用4S店两台顶账车置换一套呼市楼房

本人有4S店顶账车两台,想置换呼市楼房一套,要求手续齐全,金川及过于偏远地方除外。纳智捷5自动档2.0最高配一辆(价值:17.58),吉利GX7自动档2.0最高配一辆(价值:11.99)。2台车都是全新车,交易成功在4S店提车。具体情况有意者电话详谈,电话:15147142000

 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息, ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .