ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ···锡林郭勒盟西乌旗吉特胡乐图寻找知心女友······

 
 

锡林郭勒盟西乌旗吉特胡乐图寻找知心女友

吉特胡乐图
◆真实年龄:30
◆性别:男
◆性格描述:不喝酒。不抽烟。
◆爱好特长: 健身 动物
◆工作类型:牧民
◆现居住地:西乌旗。乡下
◆联系方式:18747906003
◆老家: 西乌旗
◆身高体重: 170。 60
◆求偶条件:能过乡下的。

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .