ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨᠭᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠠᠨᠢ ······赤峰阿旗牧民孟和巴特尔找对象·····

 
 

赤峰阿旗牧民孟和巴特尔找对象

孟和巴特尔
◆真实年龄:26
◆性别:男
◆性格描述:诚实稳重
◆爱好特长: 旅行交友
◆工作类型:目前在家放牧
◆现居住地:赤峰阿旗
◆联系方式:13614765934 942297430
◆老家: 赤峰阿旗
◆身高体重: 身高180 体重140
◆求偶条件:身高160以上,心地善良的姑娘

 
 
 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .