ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ 内蒙古将与巴西足球学校合作发展校院足球运动

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠹᠥᠯᠥᠮᠢᠨᠰᠠᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠯᠥᠹ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠥ ᠥᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠥᠩᠭᠡᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠹᠧᠡᠭ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .