ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ》ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ·······赤峰市北出口和谐家园出租楼房·····

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ》ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ·

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ》ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 60ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ  ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠤᠰᠦ 8500ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ( ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ )᠃ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 15124937997

赤峰市北出口和谐家园出租60平米楼房·······

赤峰市北出口和谐家园出租60平米楼房,带家具,租金8500包括取暖费,联系电话15124937997

 
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .