ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ᠍᠍᠍᠍······内蒙古师范大学女子乒乓球队成功晋级中国乒乓球俱乐部乙A比赛

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠠ A ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ

2015 ᠤᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ︾ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠤᠹ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠠ B ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠵᠧᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠡᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠢᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ 2016 ᠤᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠤᠹ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠠ A ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

内蒙古师范大学女子乒乓球队成功晋级中国乒乓球俱乐部乙A比赛

2015“铁人杯”中国乒乓球俱乐部乙B总决赛于10月23日上午在中国乒协乒乓球运动学校(国家乒乓球通州体育训练基地)圆满落幕。

内蒙古师范大学体育学院运动训练系邸昱祺、李文钧、吴旭灵、赵一凡、唐颖组成的女队和张晨、李方超、高智斌、沈忱、张智玮组成的男队在领队韩武、教练员康晨冉的带领下,经过五天激烈角逐,最终女子团体、男子团体分别取得第五、十三名的优异成绩。其中,女子乒乓球队获得参加2016年中国乒乓球俱乐部乙A比赛的资格。

本届赛事共有来自全国各地的62支队伍共222名运动员参加,其中男子团体比赛的有30支球队,女子团体共有32支球队参赛。

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .