ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ20部优秀微电影作品获中国国际微电影颁奖

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ

2014——2015ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ 10ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠸᠸᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠯ》ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠡᠢ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ《ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ》ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠾᠧᠩ ᠤᠨ《ᠵᠠᠩ ᠳᠠ ᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ》᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ《ᠦᠷ》ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠂ ᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 2012ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

20部优秀微电影作品获中国国际微电影颁奖

  10月30日,2014——2015年度中国国际微电影颁奖盛典在赤峰市体育中心举行,20部优秀微电影作品获得嘉奖。

  戴玮导演的微电影《一抹阳光》获得本届盛典的最佳微电影导演一等奖,伊洋作品《荣耀》获得最佳微电影导演二等奖;张恒作品《寻找张大义》、黄笑江作品《黎明》获得最佳微电影导演三等奖。《一抹阳光》讲述了一位渴望阳光、渴望学习的西藏盲童女孩用自己的善良点亮摄影师内心的故事。

  中国国际微电影盛典,是由中国国际广播电台、中央电视台等主流媒体发起的国家级年度微电影赛事活动,自2012年至今已是第三届。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged , , , .