ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ两部蒙古剧在第四届中国少数民族戏剧会演中获优秀剧目奖

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ

10ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ》᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠴᠠᠬᠠᠷ》 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

两部蒙古剧在第四届中国少数民族戏剧会演中获优秀剧目奖

10月26日晚,第四届中国少数民族戏剧会演闭幕式在北京举行,锡林郭勒盟苏尼特左旗乌兰牧骑选送的蒙古剧《驼乡新传》,
乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰牧骑选送的蒙古剧《忠勇察哈尔》获颁优秀剧目证书。

来自:新华社内蒙古频道 

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .